ДКЦ 17 София EООД

е лечебно заведение за Специализирана Извънболнична Медицинска Помощ (СИМП)

Тук се осъществява качествена, достъпна,
своевременна и разнообразна промотивна,
профилактична, диагностична, лечебна,
рехабилитационна и диспансерна дейности.

 

Резултати от изследвания

 

Към ДКЦ 17 е разкрит дежурен кабинет.

 
   
  Управител на ДКЦ 17 е д-р Константин Нинов Петров.
     
  © Copyright 2006. ДКЦ - 17, София. All Rights Reserved.